logo

Privacyverklaring

Bekijk de collectie

Privacy verklaring

SV.CO is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.svco.nl/
Info@svco.nl
Burgerdijkseweg 5
2678 LP
De Lier
0174-515448

Persoonsgegevens die wij verwerken
SV.CO verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Als u wilt weten welke persoonlijke gegevens wij hebben opgenomen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@svco.nl.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@svco.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SV.CO verwerkt uw persoonlijke gegevens om u te kunnen bellen of e-mailen, indien noodzakelijk, voor het uitvoeren van onze diensten. De basis hiervoor is de mogelijkheid om de gesloten overeenkomst uit te voeren  Daarnaast analyseert SV.CO uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

SV.CO neemt (uitsluitend) geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SV.CO) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SV.CO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een maximaal bewaartermijn van 12 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

SV.CO  verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SV.CO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Functionele en technische cookies

We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat uw voorkeursinstellingen worden onthouden. We hebben geen toestemming nodig om deze cookies te gebruiken.

Analytische cookies

SV.CO gebruikt analytische cookies om rapporten bij te houden en te ontvangen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat de cookies die via Google Analytics worden geplaatst, slechts geringe gevolgen hebben voor uw privacy. Dit houdt in dat SV.CO:

·       een verwerkersovereenkomst heeft gesloten met Google;

·       ervoor gekozen heeft om Google niet uw volledige IP-adres te laten verwerken;

·       Google niet toestaat om uw gegevens te delen met derde partijen;

·       geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

Vanwege het bovenstaand is voor het plaatsen die analytische cookies geen toestemming nodig. U dient echter wel op de hoogte te worden gesteld van het gebruik van deze informatie. We doen dit door middel van deze privacyverklaring. Als u verder nog meer informatie wilt over de cookies die gebruikt worden op onze website, klik dan hier

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SV.CO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@svco.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SV.CO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@svco.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

SV.CO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

Versie: 5 mei 2022